strona główna
O Izbie
kontakt
Władze IZBY
Członkostwo w IZBIE
Członkowie Izby
Giełda DOM
Nagrody i Wyróżnienia
Ośrodek KSU
KIGNET
Legalizacja Dokumentów
Biuro porad
ISO 9001
Podpis elektroniczny
 
Oferujemy

dokonanie czynności legalizacyjnych

Działalność legalizacyjna dokonywana jest w imieniu Krajowej Izby Gospodarczej na podstawie ustawy o izbach gospodarczych z dnia 30.05.1989 r., z późniejszymi zmianami, na rzecz podmiotów zarejestrowanych w Polsce.

Usługa legalizacyjna obejmuje różnego rodzaju dokumenty stosowane w handlu międzynarodowym, od dokumentów autorstwa wnioskodawcy, świadectw i zaświadczeń urzędów państwowych i samorządowych, do poświadczeń autentyczności kopii, kserokopii dokumentu na podstawie okazanego oryginału włącznie.

 

Rodzaje legalizowanych i wystawianych przez Izbę dokumentów:

 1. Różne dokumenty handlowe: faktury, deklaracje, specyfikacje, umowy, pełnomocnictwa, tłumaczenia inne niż tłumaczy przysięgłych.

 2. Dokumenty przewozowe, np. konosamenty, faktury transportowe i inne dokumenty związane z przewozem.

 3. Świadectwa wydane przez urzędy weterynaryjne, sanitarne, inspekcję handlową.

 4. Świadectwa i zaświadczenia wydane przez upoważnione jednostki administracji państwowej, samorządu terytorialnego.

 5. Kopie i kserokopie dokumentów poświadczane za zgodność okazanymi oryginałami.

 6. Poświadczanie świadectw pochodzenia wystawionych przez urząd celny uwarunkowane wymogami kraju odbiorcy towaru.

 7. Wystawianie, na podstawie świadectw pochodzenia wystawionych przez urząd celny, dodatkowych świadectw niepreferencyjnego pochodzenia towarów na formularzach Krajowej Izby Gospodarczej, jeśli zagraniczny odbiorca towaru żąda wystawienia takiego świadectwa, w związku z realizacją płatności za towar.

 

 

 

Jakie wymogi należy spełnić, aby zalegalizować dokumenty?

Przedsiębiorca występujący o legalizację dokumentów składa dokumenty podstawowe dotyczące jego firmy i dokumenty do legalizacji.

 

 

Dokumenty podstawowe:

 • Dokument z organów rejestrowych potwierdzający prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej.
 • Zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON.
 • Decyzja albo potwierdzenie faktu nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP).
 • Uwierzytelnione wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu wnioskującego.

 

Dokumenty do legalizacji

Dokumenty do legalizacji powinny być przedkładane przez przedsiębiorcę w określonej przez niego ilości egzemplarzy i jednego egzemplarza dodatkowego przeznaczonego do dokumentacji, która pozostaje w Dziale Legalizacji KIG. Wszystkie egzemplarze dokumentów przedłożonych do legalizacji powinny zawierać oryginalne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorstwa.

Przy składaniu dokumentów do legalizacji należy dołączyć wypełniony przez przedsiębiorcę wniosek.

 

 

 

Działalność legalizacyjna jest prowadzona w imieniu

Krajowej Izby Gospodarczej
Biuro Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA, Dział Legalizacji

ul. Trębacka 4 , 00-074 Warszawa, Polska,
tel: +48 (22)  630 97 13,  630 96 31,  630 97 67,
fax: +48 (22) 826 82 31, e-mail:legalizacja@kig.pl, www.kig.pl

 

 

Do pobrania:
Wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia i zalegalizowanie dokumentów handlowych - wzór 1 
Wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia - wzór 2 
Formularz świadectwa pochodzenia 
Zamówienie na druki 
Opłaty za legalizację 

 

Zapraszamy od poniedziałku do czwartku

od 8.00 do 16.00

 

Izba Przemysłowo – Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

ul. Rynek 12,

44-200 Rybnik

Tel. 032 422 11 68, 032 423 75 66